ครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศที่ก่อตั้งจากการรวมตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515 จากสมาชิกเริ่มต้นเพียง 81 สหกรณ์ทุนดำเนินงาน 1.7 ล้านบาท ณ ปัจจุบันทุนดำเนินงาน 1.3 แสนล้านบาท มีสมาชิก 1,089 สหกรณ์ทั่วประเทศและได้ดำเนินกิจการในฐานะผู้นำของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ตลอดจนได้สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2565 ชสอ. ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 50 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ดังนั้นจึงถือโอกาสนี้เป็นการเฉลิมฉลอง ตลอดจนเผยแพร่ภาพลักษณ์ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สาธารณชนได้รู้จัก ภายใต้แนวคิด “ชสอ.พร้อมนำสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ และเอื้ออาทรต่อสังคม” ขึ้น

โดยกำหนดการของงาน FSCT 50th Anniversary ครบรอบ 50 ปี ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มีดังนี้

ช่วงเช้า เป็นช่วงของพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี “อโรชา นันทมนตรี” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี ลำดับถัดมาในช่วงบ่าย เป็นช่วงของงานเสวนาครบรอบ 50 ปี เวลา 14.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ“บทบาทของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพัฒนาสังคมไทย” โดยมี นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี

และช่วงค่ำ เป็นช่วงของงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 50 ปี เวลา 17.00 – 21.30 น. โดยมี “รองศาสตราจารย์(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์” ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมจัดกิจกรรมเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนใน “โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน” ของมูลนิธิรามาธิบดี และ ชสอ.ได้บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 1 แสนบาท และเปิดให้บริการเงินรับฝากประจำและจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน “รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ.” ดอกเบี้ย สูงสุดร้อยละ 3.25 ต่อปีด้วย