แลกเปลี่ยนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด FSCTกับ KFCC แห่งประเทศเกาหลี

แลกเปลี่ยนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด FSCTกับ KFCC แห่งประเทศเกาหลี ต้อนรับและแลกเปลี่ยน ที่กรุงเทพ พระนครศรีอยุธยา