คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

กรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายเชิดศักดิ์  สถาพร

รองประธานกรรมการคนที่  1

นายสุวิทย์  ก้อนนิล

รองประธานกรรมการคนที่  2

นางอัจฉรา  แผ้วบาง

กรรมการและเหรัญญิก

นางสมัย  ลุกิเลศ

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายทัศนะ  ธัญญเจริญ

กรรมการ

นางสาวชื่นสุมณ อนันตพงษ์

กรรมการ

นางสาวนิภาพร เจริญผ่อง

กรรมการ

นายสุปรีชา  จงทอง

กรรมการ

นางสาวกันยภัทร ทองมา

กรรมการ

นางอัญชลี แก้วรักษ์

กรรมการ

นางสาวนิภาพร ยลสวัสดิ์

กรรมการ

นางสาวรุ่งทิวา กิจเจริญ

กรรมการ

นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์

กรรมการและเลขานุการ

นางณัฐธิดา  เปรมเพ็ชร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายจัดการ

นายธเนศ ศักดิ์ชัย สมบูรณ์

ผู้จัดการสหกรณ์

นางดาราณี คำเสนาะ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวทัศสนีย  ผาวัน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวพริธดา  สัญญอาจ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวสุวิมล  เกิดวัฒนะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุธีรา  จับบาง

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวพไลวรรณ  สุประพาส

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกัญญา  สังขวารี

ผู้ตรวจสอบกิจการ