ยินดีต้อนรับ

นโยบายการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยมุ่งเน้น คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสียสละ และพัฒนารูปแบบของการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว มีการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยหลักการและวิธีการของสหกรณ์ โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”