ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

นโยบายการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยมุ่งเน้น คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสียสละ และพัฒนารูปแบบของการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว มีการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยหลักการและวิธีการของสหกรณ์ โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวประชาสัมพันธ์


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด

อาคารวิศวกรรมระบบราง ชั้น 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เวลาทำการ : ฝาก-ถอน 08:30 – 15:00 น.

ผู้จัดการ : 089-760-1489

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2326-4546

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
การเงิน/ฝากถอน : 3725
สินเชื่อ : 3754

Email : kmitl.coop@gmail.com